Objavljeno

Pravobraniteljica protiv predloženih izmjena Zakona o ravnopravnosti spolova

Na inicijativu ministrice Bernardice Juretić, odnosno, Ministarstva socijalne politike i mladih predložene su izmjene Zakona o ravnopravnosti spolova pa se tako na stranici e- savjetovanje.hr moguće još od 23. veljače uključiti u javnu raspravu o izmjenama spomenutog zakona. S obzirom na to da javno savjetovanje traje 30 dana, javna rasprava zaključuje se danas – 23. ožujka, no kako pišu naše kolegice iz Libele, o ovome nitko ništa nije znao.

Komentar su naime tražile od Pravobraniteljice za ravnopravost spolova Višnje Ljubičić, no ona, kako kaže, “sa planovima Ministarstva socijalne politike i mladih o predloženim izmjenama Zakona nije bila upoznata”.

Izmjenom Zakona o ravnopravnosti spolova trebalo bi se urediti pitanje sveobuhvatne zaštite od viktimizacije u cilju potpunog usklađivanja članka 2. Zakona o ravnopravnosti spolova s odredbom članka 24. Direktive 2006/54/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2006 o provedbi načela jednakih mogućnosti i jednakog postupanja prema muškarcima i ženama u pitanju zapošljavanja i rada.

Također, izmjenama Zakona bi se trebala ispraviti ‘nomotehnička pogreška u članku 6. stavku 1. Zakona o ravnopravnosti spolova, kako bi se izbjeglo nepotrebno ponavljanje teksta istog sadržaja’, navodi se na stranicama e-savjetovanja.

No, predložene izmjene Zakona koje dolaze iz Ministarstva socijalne politike i mladih prema mišljenju Pravobraniteljice ne idu u smjeru jačanja pravne zaštite, što je bio cilj preporuke Europske komisije koja predstavlja temelj za predložene izmjene Zakona, već se dodatno komplicira pristup pravnoj zaštiti.

“Iako se predložene izmjene odnose prvenstveno na odredbu kojom se zabranjuje viktimizacija, smatram kako preporuka Europske komisije nije bila da se trenutna odredba briše iz Zakona već da se izričitom odredbom proširi krug osoba koje ulaze u okrilje zaštite jamstva zabrane viktimizacije. Smatram kako predloženo rješenje kojim se postojeća odredba briše uz obrazloženje da će se umjesto nje primjenjivati odgovarajuća odredba Zakona o suzbijanju diskriminacije, ne ide u smjeru jačanja pravne zaštite žrtava što je bio i cilj  preporuke Europske komisije”, kazala je i dodala:

“Naime, nije realno očekivati da će žrtve diskriminacije koje će pravnu zaštitu tražiti u okviru teksta Zakona o ravnopravnosti spolova biti svjesne kako će ta zaštita biti potpuna samo ako istovremeno koriste i odredbe Zakona o suzbijanju diskriminacije. Na ovaj način nepotrebno se povećava složenost pristupa pravnoj zaštiti građana i građanki”.

Pravobraniteljica će ovo stajalište zastupati u javnoj raspravi te će predložiti poboljšani tekst jamstva zabrane viktimizacije koji bi ostao izričiti dio Zakona o ravnopravnosti spolova. 

“Štoviše, s obzirom da je Zakon o ravnopravnosti spolova organski zakon kojim se provodi ustavno jamstvo jednakosti žena i muškaraca te da svaka izmjena zahtjeva apsolutnu većinu u Hrvatskom saboru, Pravobraniteljica će predložiti da se razmotri i potreba za poboljšanjem nekih drugih odredaba navedenoga Zakona”, točnije da se stavi “posebni naglasak na definiranje nasilja nad ženama kao oblika kršenja načela ravnopravnosti spolova i rodno-uvjetovanog nasilja, a sukladno Istambulskoj konvenciji Vijeća Europe”.

Ministrica Bernardica Juretić za sada problematiku nije komentirala. [A.B.]


Povezano