Objavljeno

Vlada Republike Hrvatske donijela novi Protokol o postupanju u slučaju nasilja u obitelji

Vlada Republike Hrvatske na sjednici 19. lipnja 2019. donijela je novi Protokol o postupanju u slučaju nasilja u obitelji. Novi Protokol obitelji osigurava integrirani pristup uz međuresorno djelovanje svih dionika koji sudjeluju u zaštiti žrtava nasilja, stoji u priopćenju.

Cilj novog Protokola je i senzibilizacija javnosti na problem nasilja, prevencije nasilnog ponašanja uvođenjem preventivnih programa u odgojno-obrazovne ustanove, rano prepoznavanje rizika i međusobna razmjena informacija radi sveobuhvatne zaštite žrtve i članova obitelji, integrirani pristup u zaštiti od nasilja u obitelji, odnosno paralelni stručni rad sa žrtvom na jačanju i zaštiti i rad sa počiniteljem radi zaustavljanja nasilnog ponašanja.

Uz unapređenje međuresorne suradnje Protokolom se jača uloga organizacija civilnog društva te uloga medija u formiranju stavova javnosti o nasilju u obitelji te promicanju svijesti o ravnopravnosti žena i muškaraca.

Sukladno važećim zakonskim propisima Protokol propisuje i da postupke u vezi s nasiljem u obitelji treba provoditi žurno, bez odgode, uvažavajući prava žrtve i s osobitim senzibilitetom za žene, djecu, osobe s invaliditetom i starije osobe kao žrtve nasilja u obitelji.

U procesu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, udruge koje se bave ženskim pravima, kao i Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, komentirale su kako je potrebno uskladiti Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji s Konvencijom Ujedinjenih naroda o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena (CEDAW) budući da on ne definira partnersko nasilje, zbog čega se u praksi stari Protokol nije primjenjivao u slučajevima partnerskog nasilja, već se često postupalo po prekršajnim odredbama o remećenju javnog reda i mira. Također su komentirale kako bi u nazivu Protokola trebalo uključiti i “nasilje nad ženama” kako bi se naglasio problem rodno uvjetovanog nasilja; međutim, te primjedbe nisu prihvaćene.

Iapk, zahvaljujući primjedbama udruga, u novom Protokolu nasilje u obitelji prepoznato je prvenstveno kao društveni problem, a tek onda osobni i obiteljski problem.

Protokol o postupanju u slučaju nasilja u obitelji dostupan je ovdje.


Povezano