Objavljeno

Pravobraniteljica, Udruga za promicanje prava pacijenata i ŽMH osudili molitvene akcije pred bolnicama

Kao da dovoljno nije što je inicijativa ’40 dana za život’ u Zagrebu uzurpirala prostor same bolnice u Vinogradskoj te da molitvene akcije održavaju diljem Hrvatske, ali i u Subotici i Ljubljani, jučer smo u medijima mogli čitati kako je u Vukovaru organiziran ‘doček kraljeve kćeri’, odnosno osobe koja u bolnicu planira doći zbog abortusa. Pitanje kršenja prava pacijenata, prava na privatnost, logično je postavljeno, a spekulira se je li informacija došla od samog bolničkog osoblja koje je i viđeno na fotografijama s predstavnicima inicijative.

Vršiteljica dužnosti ravnateljice Opće bolnice Vukovar, Vesna Bosanac, kazala je da ne vjeruje da je osoblje pružilo ovu informaciju, no zatražila je provjere te rekla da će od gradskih službi tražiti da maknu okupljenu molitvenu grupu. Reagirala je i Pravobraniteljica skrećući pozornost na relevantne zakonske odredbe te istaknula da će pokrenuti ispitni postupak i od Opće županijske bolnice Vukovar zatražiti izvješće.

Ministarstvu zdravlja uputit će preporuku da izradi naputak/uputu o postupanju zdravstvenih ustanova prema aktivističkim inicijativama unutar i u okolici prostora zdravstvenih ustanova.

Sukladno odredbama članka 6. st. 4. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08) i članka 1. ‘Direktive Vijeća Europske unije 2004/113/EZ o provedbi načela jednakog postupanja prema muškarcima i ženama u pristupu i nabavi robe, odnosno pružanju usluga, kojima se zabranjuje diskriminacija u odnosu pristup uslugama’, svaka žena ima pravo slobodno odlučivati o svojem seksualnom i reproduktivnom zdravlju, što uključuje i pravo na slobodno odlučivanje o broju djece te radi navedenog ima pravo na legalno inducirani prekid trudnoće pod uvjetima propisanima Zakonom o zdravstvenim mjerama za ostvarivanje prava na slobodno odlučivanje o rađanju djece (NN 18/78 i 88/09).

Prema članku 11. Zakona o javnom okupljanju (NN 128/99, 90/05, 139/05, 150/05, 82/11, 78/12), mirno okupljanje i javni prosvjed ne smije se održavati u blizini bolnica na način da ometa pristup vozilima hitne pomoći i remeti mir bolesnicima.

Sukladno članku 4. Zakona o zaštiti prava pacijenata (NN 169/04 i 37/08) ženama mora biti osigurano pravo na fizički i mentalni integritet te zaštita osobnosti, uključujući poštivanje njihove privatnosti, svjetonazora te moralnih i vjerskih uvjerenja.

Sukladno članku 12. UN-ove Konvencije o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena, zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj dužne su poduzimati sve odgovarajuće mjere radi uklanjanja diskriminacije žena u području zdravstvene zaštite kako bi osigurale dostupnost zdravstvenih usluga, uključujući one koje se odnose na planiranje obitelji.

U skladu s time glase i preporuke UN-ovog Odbora za ukidanje diskriminacije žena, koji je u Zaključnim primjedbama na objedinjeno 4. i 5. izvješće Republike Hrvatske o provedbi Konvencije o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena, objavljenima 24. srpnja 2015., istaknuo kako treba spriječiti nazadovanje u područjima spolnog i reproduktivnog zdravlja, uključujući pristup sigurnom pobačaju i kontracepcijskim sredstvima. Stoga je Odbor u preporuci br. 31. pozvao Republiku Hrvatsku da, između ostaloga, osigura neometan pristup žena uslugama skrbi o reproduktivnom zdravlju, osobito skrbi pri pobačaju i poslije pobačaja, kao i kontracepcijskim sredstvima.

U Rezoluciji 1464(2005) Vijeća Europe „Žene i religija u Europi“ ističe se da je dužnost zemalja članica Vijeća Europe zaštititi žene od kršenja njihovih prava u ime religije i promovirati i u potpunosti provoditi politiku rodne ravnopravnosti (čl. 6.). Stoga je Parlamentarna skupština Vijeća Europe pozvala zemlje članice i da između ostalog jamče odvojenost crkve i države, što je nužno kako bi se osiguralo da žene ne budu podvrgnute religijski inspiriranim zakonima i politikama, npr. u području zakona o obitelji, razvodu i pobačaju (čl. 7.3.).

Hrvatska udruga za promicanje prava pacijenata i Ženska mreža Hrvatske također su oštro osudile aktiviste Molitvene inicijative ’40 dana za život’.

“Oštro osuđujemo aktiviste u njihovom bezosjećajnom postupanju koje se apsolutno krši sa bilo kojim normama etičnosti i morala”, ističe se u priopćenju Hrvatske udruge za promicanje prava pacijenata. Poručuju kako će braniti dostojanstvo svake žene i kako nitko neće donositi odluke u ime žene i njezinog vlastitog tijela i onome što u njemu nosi.

Ženska mreža Hrvatske drži da postupanje Molitvene inicijative “40 dana za život” predstavlja “sustavno nasilje nad ženama za koji se RH opredijelila da će ga suzbijati, odgovorne progoniti i u konačnici nasilje nad ženama kao takvo ukloniti”.

ŽMH zahtijeva hitnu reakciju uklanjanja okupljenih, štandova i ostalih materijala u okviru KBC Sestre milosrdnice i drugih bolnica kako bi se “Zaustavilo kršenje ustavom zajamčenih prava i sloboda žena”, kao i odgovornost nadležnih. Zahtijevaju i utvrđivanje odgovornosti osobe iz vukovarske bolnice koja je prekršila obveze čuvanja liječničke tajne. 


Povezano