Objavljeno

Ivana Radačić u radnoj skupini UN-a o diskriminaciji žena

Dana 29. rujna 2017. Vijeće za ljudska prava UN-a imenovalo je dr. sc. Ivanu Radačić jednom od četiri nove članice Radne skupine UN-a o diskriminaciji žena u zakonima i praksi.

Ta je radna skupina jedna od tzv. tematskih specijalnih procedura Vijeća za ljudska prava, koje je pak glavno tijelo UN-a za zaštitu ljudskih prava utemeljeno na Povelji UN-a.

Radna skupina ima pet članica koje predstavljaju pet regionalnih grupa (afričke države, države Azije i Pacifika, države Istočne Europe, države Latinske Amerike i Kariba, države Zapadne Europe i ostale). Radačić je izabrana kao predstavnica grupe istočnoeuropskih država.

Mandat je te radne skupine identificirati i promovirati dobre prakse u eliminaciji diskriminacije žena u suradnji s državama, drugim tijelima UN-a i ostalim relevantnim dionicima. Radna skupina postavlja međunarodne standarde u ovom području, a ima tri osnovne funkcije: pisanje godišnjih izvješća na specifičnu temu iz područja diskriminacije žena, posjet državama članicama s ciljem analize situacije, identifikacije dobrih praksi i donošenja preporuka za poboljšanje te intervencija u slučaju pritužbi koje se odnose na diskriminacijske zakone i prakse ili pojedine slučajeve diskriminacije žena.


Povezano