Objavljeno

UN izvijestio o alarmantnoj razini nasilja nad ženama

Izvješće koje je generalni tajnik UN-a Ban Ki-moon predstavio Općoj skupštini UN-a na otvaranju ovogodišnjeg sastanka Komisije o statusu žena (CSW59) ukazalo je na zabrinjavajuće visok postotak nasilja nad djevojkama i ženama u cijelom svijetu, piše The New York Times.

Naime, oko 35% žena diljem svijeta iskusilo je neki oblik fizičkog nasilja, a jedna od 10 djevojčica ispod 18 godina prisiljena je na seksualni odnos.

U samom predgovoru izvješću, izvršna direktorica UN Women Phumzile Mlambo-Ngcuka osvrće se na Pekinšku deklaraciju i “pomake” učinjene na polju rodne ravnopravnosti u posljednjih 20 godina:

“Dvadeset godina kasnije, žalosna je istina da su mnoge prepreke i ograničenja koja su prepoznali potpisnici/e deklaracije još uvijek na snazi na globalnoj razini. Postoje svijetli momenti koji ukazuju na dosegnuti napredak. Ali niti jedna zemlja nije postigla rodnu ravnopravnost”. 

Jedan od važnih segmenata izvješća spomenuto je nasilje nad ženama, kojeg platforma za djelovanje prepoznaje kao ogromnu prepreku za postizanje ravnopravnosti, razvoja i mira. 

U tom se smislu ističe da sve regije imaju neprihvatljivo visoku stopu nasilja nad ženama, dok nedavne globalne procjene pokazuju da je 35% žena diljem svijeta iskusilo fizičko i/ili seksualno nasilje, a kao glavna zapreka okončanju nasilja nad ženama navodi se postojanost diskriminirajućih stavova i društvenih normi koje normaliziraju i dozvoljavaju nasilje.

Također, smatra se da implementacija opsežnih pravnih i političkih okvira koji obuhvaćaju sve vrste nasilja nad ženama u svim zemljama mora biti prioritet, usporedno s adekvatnim provođenjem dugoročne strategije za suzbijanje nasilja, te osiguravanjem pristupa i visoke kvalitete usluge za žrtve. 

Naime, prema dostupnim podacima pokazalo se da većina žena koje su doživjele nasilje ne traži podršku ili pomoć što ukazuje na ogromnu količinu nepovjerenja u institucije. Prema istraživanju provedenom u Europi, policija je zaprimila prijavu žrtve u samo 14% slučajeva kada se radi o težim incidenatima. 

„Iskreno govoreći, razočarana sam“, rekla je Mlambo-Ngcuka o ustrajnosti problema nasilja nad ženama. „Ono što tražim više nije u toliko mjeri donošenje novih zakona, koliko implementacija postojećih“. 

Na žalost, izvješće je puno nepotpunih statističkih podataka i prijedloga akcija koje to nisu. U zaključku dijela dokumenta o nasilju navode se četiri daljnja koraka od kojih svaki počinje izrazima poput “Jačanje pravnih okvira…”, “Ubrzanje napora…”, “Povećavanje…” i “Poboljšanje podataka…”.

Sve ostaje na riječima koje ne kazuju ništa, oformljavanju različitih radnih skupina, najavi dugotrajnih prevrtanja papira, o čemu govori i deklaracija potpisana na otvaranju CSW59, koju su organizacije za prava žene nazvale mlakom i neambicioznom. [B.Z.]

Pogledajte i gafičku ilustraciju UN-a koja ukazuje na pomake učinjene u posljednjih 20 godina, kao i trenutni status.


Povezano