Objavljeno

Održan trening o kvaliteti javnih politika na projektu “Prostori promjene”

Trodnevni trening „Uvođenje standarda kvalitete prilikom izrade smjernica javnih politika“ održan je od 19. do 21. listopada u prostorijama društveno-kulturnog centra „Šesnaestica“. Na treningu su sudjelovale predstavnice Odsjeka za sociologiju Sveučilišta u Zadru te organizacije civilnog društva i to: Udruga B.a.B.e., Udruga PaRiter, Udruga ‘HERA’ Križevci, Ženska udruga “IZVOR”, Hrvatska udruga poslovnih žena Krug, Prostor rodne i medijske kulture K-zona, Ženska grupa Korak Karlovac, Udruga CESI i Udruga roditelja “Korak po korak”.

Prvi dan treninga bio je posvećen teorijskim konceptima javne politike, pa smo se tako bavile određenjem javnih politka te modelima i klasifikacijom javnih politika i policy aktera. Također, u grupama smo odradile vježbu gdje smo pomoću SWOT analize analizirale trenutno stanje okoline te definirale dionike bitne za javne politike.

Drugi dan smo detaljno analizirale preliminarne rezultate istraživanja “Ispitivanje javnog mijenja i potreba roditelja maloljetne djece” koje je provelo Sveučilište u Zadru (2022.) u sklopu projekta. Iz navedenog istraživanja definirale smo glavne probleme, a to su bili neravnomjerno korištenje bolovanja roditelja u slučaju bolesti djeteta, nedostatak programa cjelodnevnog i produženog boravka i nedostatak kapaciteta u vrtićima i jaslicama. Koristeći stablo problema, u tri grupe definirale smo neposredne uzroke i posljedice navedenih uočenih problema.

Treći dan nastavile smo s radom u grupama pa smo stablo problema pretvarali u stablo ciljeva. Na temelju rezultata istraživanja Sveučilišta u Zadru definirale smo glavne probleme za koje smo radile na osmišljavanju mogućih policy instrumenata u odnosu na definirane ciljeve.

Trodnevni trening, kojeg je vodila Suzana Kunac, dio je projekta “Utjecaj javnih politika na kvalitetu obiteljskog i radnog života te na demografsku sliku Hrvatske – prostori promjene.”

Vrijednost projekta je 3.599.941,69 HRK, od čega se iz državnog proračuna RH financira 15%, a iz Europskog socijalnog fonda 85%. Projekt ima za cilj osnažiti organizacije civilnog društva uključene u Tematsku mrežu kroz partnerstva, međusektorsku suradnju s visokoobrazovnom ustanovom, te jedinicama lokalne i regionalne samouprave radi postizanja učinkovitog socijalnog dijaloga sa svrhom razvijanja i predlaganja adekvatnih javnih politika, prilagođenih kulturnim specifičnostima pojedine regije, kako bi se doprinijelo usklađivanju privatnog i poslovnog života građana i građanki RH.

Sadržaj teksta isključiva je odgovornost udruge B.a.B.e. – Budi aktivna. Budi emancipiran. i projektnih partnera.

Povezano