Prijavi svoj rad za izlaganje na konferenciji “Razvoj i izazovi zaštite prava LGBTIQA+ osoba”

Studentsko-nastavnička udruga Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ZA-Pravo poziva vas da sudjelujete na znanstvenoj konferenciji Razvoj i izazovi zaštite prava LGBTIQA+ osoba koja će se održati na Dan ljudskih prava, 10. prosinca 2021. godine.

Ukoliko ste zainteresirani za sudjelovanje, do 15. rujna 2021. godine dostavite Organizacijskom odboru (za.pravo.lgbtiq.osoba@gmail.com) naslov rada s imenom/ima (su)autor(ic)a te naslov rada sa sažetkom (do 200 riječi) i do pet ključnih riječi.

Tema rada treba ulaziti u širi okvir zaštite i unaprjeđenja prava LGBTIQA+ osoba, rodne jednakosti, zabrane diskriminacije na temelju seksualne orijentacije i sl. Druge teme iz područja osiguranja jednakosti, afirmacije i zaštite prava LGBTIQA+ osoba također su dobrodošle.

Po završetku prijava, Organizacijski odbor će evaluirati prijavljene teme i sažetke te do 30. rujna 2021. godine obavijestiti autore/ice o prihvaćanju tema te ih pozvati da do 10. studenog dostave cjelovite verzije radova.

Radovi trebaju biti napisani u programu Microsoft Word te, zajedno sa sažecima (na hrvatskom i engleskom jeziku) i popisom literature, trebaju biti opsega do najviše 40.000 znakova s prazninama. Pri navođenju izvora u tekstu te popisu literature potrebno je koristiti APA 6th Edition stil.

Nakon zaprimanja cjelovite verzije radova, autori će do 30. studenog biti obaviješteni o prihvaćanju radova za izlaganje na konferenciji te objavu u zborniku radova s konferencije.

Pravo prijave tema za sudjelovanje na konferenciji imaju znanstvenice i znanstvenici s pravnih i drugih društvenih fakulteta u zemlji i inozemstvu te studentice i studenti doktorskih; poslijediplomskih; integriranih preddiplomskih i diplomskih; diplomskih; te preddiplomskih studija prava i drugih društvenih znanosti u zemlji i inozemstvu.

Sudjelovanje na konferenciji te objava rada u zborniku radova s konferencije u potpunosti su besplatni za autor(ic)e.
Službeni jezici konferencije su hrvatski i engleski te radovi mogu biti pisani te izloženi na bilo kojem od tih jezika.


Povezano