Objavljeno

Na sjednici Senata suspendiran je dekan Previšić

Foto: Marko Prpić/PIXSELL, Obrada fotografije: Emina Hermann

Na današnjoj izvanrednoj sjednici Senata Sveučilišta u Zagrebu suspendiran je dekan Previšić, a na mjesto novog vršitelja dužnosti na Filozofskom fakultetu postavljen je dosadašnji prodekan Željko Holjevac. 

Od 62 prisutnih članova i članica Senata, za suspenziju dekana Previšića glasalo je niih 55, nakon što su iz Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta prije nekoliko dana naveli kako ne postoji pravna osnova prema kojoj bi dekan Previšić mogao nastaviti radni odnos. Naime, po isteku akademske godine 2015/2016. u kojoj je dekan navršio 70 godina života, Previšić je izgubio pravo na obnašanje dužnosti.

Jučer je povodom sjednice Inicijativa članova i zamjenika Vijeća Filozofskog fakulteta poslala pismo članovima Senata, a Studentski zbor je Senatu uputio izjavu s javnim apelom o razmatranju posljedica i opozivu Odluke o poništavanju izbora za Studentski zbor Filozofskog fakulteta i studentskih predstavnika u Fakultetskom vijeću te provođenju novih izbora, koju je Senat jednoglasno donio na redovnoj sjednici održanoj 13. rujna 2016.

Studentski zbor smatra kako je navedena Odluka dovela Filozofski fakultet do stanja pravnog apsurda i potpune disfunkcionalnosti institucije i njezinih tijela.

„Fakultetsko vijeće, ovom je odlukom okrnjeno i njegov je sastav proglašen nelegalnim, što je u pitanje dovelo ne samo trenutno funkcioniranje Fakulteta, nego i sve odluke koje je Vijeće u ovome sastavu donijelo. Štetnost ove odluke za funkcioniranje Fakulteta bila je očita već na redovnoj sjednici Vijeća u rujnu, koja se, unatoč dekanovu pokušaju, nije održala u nelegalnom sastavu bez studentskih predstavnika.Posljedica toga jest da prije početka nove akademske godine nisu donesene odluke nužne za pravilno konstituiranje Vijeća u sljedećem sazivu, kao ni ostale odluke nužne za neometan početak akademske godine. Iako nam se čini jasnim da je namjera predlagatelja odluke o raspuštanju Studentskog zbora i studentskih predstavnika u Fakultetskom vijeću bila opstruirati postupak razrješenja dekana, koji je trebalo voditi to isto Vijeće, posljedice ove odluke su mnogo dalekosežnije. Štoviše, sežu čak preko granica Filozofskog fakulteta i utječu na funkcioniranje Sveučilišta u cjelini.”

Kako navodi Studentski zbor, dosljedno provođenje zaključaka odluke o raspuštanju Studentskog zbora Filozofskog fakulteta i studentskih predstavnika u Fakultetskom vijeću Filozofskog fakulteta vodilo bi raspuštanju studentskih zborova i studentskih predstavnika na još desetak sastavnica Sveučilišta u Zagrebu, što bi u pitanje dovelo i legalnost odluka koje su vijeća tih sastavnica donijela. To bi posljedično moglo ugroziti legalnost sastava samog Senata jer upravo ta vijeća biraju članove Senata.

U pismu upućenom članovima Senata, Inicijativa članova i zamjenika Vijeća Filozofskog fakulteta obrazložila je kako Senat nije imao ovlasti donijeti Odluku o raspuštanju Studentskog zbora FF-a, zbog čega je dio članova Vijeća i nastavnika FF-a podnio Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta Zahtjev za pokretanje upravnoga nadzora nad zakonitošću rada Sveučilišta u Zagrebu.

„Ako se pokaže da Odluka nema pravno utemeljenje, to će ne samo učiniti izlišnima i pravno spornima neke od koraka koji se trebaju provesti na temelju te odluke (poput provođenja izbora novih studentskih predstavnika) nego će potvrditi indicije da je ona bila donesena isključivo radi toga da se onemogući dovršetak legalno pokrenutog postupka razrješenja dekana FF-a. Budući da dekan, prema nedavnoj odluci MZOS-a, mora biti umirovljen zbog prekoračenja dobne granice od 70 godina, ionako sporni motivi za donošenje te, po svemu sudeći nezakonite, odluke gube svaki smisao.

Jasno se vidi da rad Vijeća u kojem nema studentskih predstavnika nije samo problem načelne i moralne naravi nego prijeti nizom mogućih ozbiljnih pravnih posljedica – ovisno o nalazu nadzora – te zapravo dovodi do paralize institucije jer nastavnici FF-a ne žele sudjelovati u radu krnjeg Vijeća smatrajući da njegov rad ne može biti legalan bez dijela vijećnika koji nužno čine njegov sastav. Nadamo se da članovi Senata zapravo dijele naše mišljenje o tome i da neće podlegnuti manipulacijama i pristati na zloupotrebu procedure.“

Inicijativa članova Fakultetskog vijeća Filozofskog fakulteta u Zagrebu i njihovih zamjenika jedini izlaz iz trenutne situacije vidi u tome da Senat poništavanjem svoje odluke od 13. listopada studentskim predstavnicima/ama omogući povratak u Vijeće FF-a, čime bi se ostvarili preduvjeti za nastavak legalnog rada Vijeća.

Večeras će se održati 211. Plenum Filozofskog fakulteta, pa preostaje vidjeti kako će se situacija na Filozofskom dalje odvijati.

Povezano