Praizvedba predstave projekta Radnopravnost svima!

Predstava koja nastaje u sklopu europskog projekta Ravnopravnost svima edukativno je umjetničkog karaktera – problemi diskriminacije osoba članova zajednica LGBTQ+ artikuliraju se kroz neposredno kazališno iskustvo koje za cilj ima svoju publiku informirati i istovremeno joj se emocionalno približiti. Publika kojoj je predstava namijenjena prvenstveno je korporativnog karaktera: zaposlenici u privatnim kompanijama i javnome sektoru koji se neupitno sreću s članovima zajednice – kolegama, potencijalnim zaposlenicima, nadređenima i potencijalni su svjedoci diskriminacije na radnom mjestu. Diskriminacije koja je vrlo često upravo plod neupoznatosti s temom i problemom. Stoga ova predstava ima edukativnu dozu u pogledu rasvjetljavanja neugodnih situacija u kojima se netko iz zajednice može zateći u javnoj domeni. Ipak, iako ona ima svoju ciljanu publiku, predstava se jednako obraća LGBTQ+ osobama i svima u njihovoj okolini, ali i svakom drugom zainteresiranom gledatelju koji želi bolje razumijeti svakodnevnicu queer osoba. 

Dokumentaristička priroda materijala iz kojeg se poseže za inspiracijom pri radu dodatno naglašava opipljivost i živost same predstave koja je i poetički zamišljena da bude što bliskija svom gledatelju. Četvero glumaca utjelovljuje priče koje su izvedene i pretočene u dramsku materiju iz iskustava članova zajednice te gradi mozaičnu sliku u kojoj pokušava zahvatiti što više mogućih pogleda na situaciju i opsežno obraditi različita iskustva LGBTQ+ osoba. Jezik predstave je jednostavan, mogli bismo reći – ljudski te je izražen naglasak na prepoznavanju i empatiji kroz ekspresivnu glumačku suigru. 

Umjetnički tim sastoji se od Lane Vatsel, Mirela Huskića, Karmen Sunčane Lovrić i Dragutina Miškića kao glumaca i Espi Tomičić te Lucije Klarić kao druge polovice autorskog tima. U projektu pomažu i Live Your Story, nizozemska organizacija koja je uspješno i dugotrajno izvodila predstavu o LGBTQ+ osobama namijenjenu mlađim generacijama. 

Kazalište se uzima kao jedan od rijetkih neposrednih medija današnjice i rastvara se kao polje komunikacije, forum na kojem svi nešto možemo saznati, naučiti, ali i iskusiti, doživjeti i to je ono što predstava želi postići: približiti teme LGBTQ+ osoba široj zajednici i uključiti ih na način koji će publici biti prepoznatljiv i koji će moći, najvažnije od svega, na kraju i prisvojiti.


November 9th 2019, 8:00PM

Workplace Equality for All | theatre play

This play that has been created as part of the European “Workplace Equality for all” project is both artistic and educational in character; the issue of discrimination of LGBTQ+ individuals is articulated through an immediate theatre experience that aims at informing its audience, as well as to create an emotional closeness with them. The play was mainly made for a corporate audience; private company employees and public sector workers who are sure to come across members of the community – their colleagues, potential employees or their supervisors – and are potential witnesses of workplace discrimination. This discrimination is often the result of ignorance and lack of education on the topic, which is why this play has an educational touch in terms of shining light on uncomfortable situations that a member of the community might find themselves in in the public space. However, although it has a goal audience, the play equally speaks to LGBTQ+ individuals and everyone in their surroundings, but also to any other show-goer who is interested in the matter and wants to have a better understanding of a queer person’s everyday life.

The documentary nature of the matter that served as the inspiration furthers the palpability and liveliness of the play that was poetically conceptualized to come as close to the audience as possible. Four actors bring to life stories that have been translated from real-life experiences of community members into a dramatic act, thus building a mosaic, trying to look at as many different perspectives as possible and provide a thorough analysis of different experiences LGBTQ+ individuals have at the workplace. The language of the play is simple, so to say, human, with a highlight on recognition and empathy that arise from an expressive interaction between actors.

The artistic team is composed of four actors: Lana Vatsel, Mirel Huskić, Karmen Sunčana Lovrić and Dragutin Miškić; and Espi Tomičić and Lucija Klarić, who are the other half of the creative team. The project was aided by Live Your Story, a Dutch organization that had a long and successful run of a LGBTQ+-themed play meant for younger generations.

The theatre is considered to be one of the only immediate media of today, serving as a communication field, a forum where everyone can find out something new, learn, but also to experience and live, which is what the play is aiming to achieve: to educate the broader community on LGBTIQ+ issues and present them in a way that will be recognisable and more importantly, relatable, to the audience.


Povezano