Autor⁞ice

Lana Bobić

Rođena sam u Zagrebu 1985. godine, a odrasla u Splitu. Završila sam klasičnu gimnaziju, preddiplomski i diplomski studij teologije na Sveučilišnom centru za protestantsku teologiju “Matija Vlačić Ilirik” Sveučilišta u Zagrebu i Mirovne studije Centra za mirovne studije. Područje mog akademskog interesa je feministička teologija, odnosno feministička kritička teorija u religiji.Tijekom studija upoznajem se s problematikom obiteljskog/partnerskog nasilja i rodno uvjetovanog nasilja nad ženama. Godine 2012. počinjem raditi kao vanjska suradnica na FacetoFace kampanji Autonomne ženske kuće Zagreb (AŽKZ), a od 2015. do srpnja 2017. kontinuirano radim za AŽKZ. Od kraja 2016. vodim inicijativu U dobroj vjeri, a od 2018. sam izvršna direktorica udruge U DOBROJ VJERI. Redovito sudjelujem na međunarodnim i domaćim konferencijama, seminarima, predavanjima, tribinama, skupovima, okruglim stolovima, panelima, radionicama vezanim uz teme ljudskih prava žena, ljudskih prava, mirovnog rada, dijaloga između sekularnog i religijskog. Istražujem problematiku strukturalnog nasilja, nasilja nad ženama, odnosa dominacije i subordinacije, uloge i položaja žena u Crkvi, a jako me zanimaju grassroots pokreti i alternativne zajednice. Kao suosnivačica i/ili članica više aktivističkih inicijativa, organizacija i platformi vezanih uz ljudska prava, posebice ljudska prava žena, izbjeglica, manjinskih i marginaliziranih skupina u društvu, imala sam prilike organizirati prosvjedne akcije, tribine, fundraising i ostala javna događanja.

Članci