Otvoren natječaj za prijavu radova na temu djevojačkih studija

Uredništvo Časopisa za književnu i kulturalnu teoriju „k.“ raspisalo je natječaj za slanje radova za 14. broj s temom Djevojački studiji. Natječaj je otvoren do 18. lipnja 2017. godine.

Pozivaju se studenti/ce komparativne književnosti i srodnih humanističkih i društvenih znanosti na slanje autorskih radova koji se bave pojmom djevojaka i djevojaštva u književnosti i kulturi, djevojačkom kulturom i kulturnom-društvenom reprezentacijom djevojaka, kulturno-društvenim praksama djevojaka i izvedbama djevojaštva itd. Budući da je riječ o temi koja zasad nije pretjerano zastupljena u lokalnom akademskom kontekstu, potiču se radovi koji smještanju problematiku djevojaka i djevojaštva u lokalni ili regionalni kontekst.

Upute autorima_cama

Radovi mogu biti pisani samostalno ili u koautorstvu. Ne moraju biti napisani u sklopu kolegija, ali prihvaćaju se i seminarski radovi. Prihvaćaju se isključivo radovi koji nisu prethodno objavljivani. Prihvaćaju se radovi veličine do jednog autorskog arka (16 kartica teksta, odnosno 28 800 znakova, uključujući razmake). Radovi se predaju u .doc ili .docx formatu na e-mail uredništva.

Tehničke upute

Naslovna stranica prilaže se na posebnom listu i sadrži:  
- ime i prezime autora/ice
- kontakt autora/ice (e-mail adresa)
- naslov rada
- glavni tekst

Grafičke značajke: font Times New Roman, 12 točaka, dvostruki prored, obostrano, poravnanje,  hrvatski ili engleski jezik

Citiranje u radu  

- citati dulji od tri retka uvlače se udesno za 1 cm
- koristiti dvostruke navodnike za citiranje („ ”), odnosno jednostruke (‘ ’) za citat unutar citata.  - Bilješke na dnu stranice koriste se isključivo za dodatna objašnjenja.
- izvor se navodi u zagradi (Prezime Godina: Stranica); ako se citira više izvora jednog autora izdanih iste godine, u zagradi se dodatno označavaju malim slovima, pa se navodi (Prezime Godina: Stranica)
- ako se citira izvor s dvama autorima, u zagradi se navode prezimena obaju autora
- ako se citira izvor s više od dvaju autora, u zagradi se navodi prezime prvog autora nakon čega se nadodaje “i dr.”.  Za citiranje izvora s interneta u zagradi se navodi prezime autora; ako autor nije naveden, u zagradi se navodi naslov teksta
- za neizravno citiranje navesti i izvor koji posreduje (cit. prema Prezime Godina: Stranica).

Upute za navođenje literature

Navode se bibliografske jedinice za sve korištene i u članku citirane radove, a njihov je redoslijed abecedni (prema prezimenu autora/ice). Knjiga Prezime i ime autora/ice. Godina izdanja. Naslov knjige. Mjesto izdanja: Izdavač. Članak u časopisu Prezime i ime autora/ice. Godina izdanja. „Naslov članka“. U: Naslov časopisa godište, broj: brojevi stranica članka. Članak iz zbornika Prezime i ime autora/ice. Godina izdanja. „Naslov članka“. U: Naslov zbornika. Ur. Ime i prezime urednika/ce. Mjesto izdanja: Izdavač: brojevi stranica članka. Filmski izvori Naslov filma. Red. Ime i prezime redatelja/ice. Produkcijska kuća (Mjesto). Godina.

Radovi se primaju do 18. lipnja 2017. godine na e­mail uredništva: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..
Zadnja izmjena: 13-03-2017 @ 12:37